חיסיון רפואי בוועדה רפואית

סודיות בוועדה רפואיתהחוק קובע שהציבור זכאי לשמירת סודיות הנוגעת לנתונים הרפואיים שלו. כל רופא, מטפל או נציג של מוסד רפואי, קופת חולים, בית חולים, מרפאה פרטית וכיוצא בזה אינו רשאי למסור פרטים ונתונים ללא אישור מראש שניתן על ידי המטופל.

כאשר עולה הצורך כי גורם כלשהו, כגון נציגי הביטוח הלאומי יקבלו מידע רפואי, הרי שמתקיים תהליך מסודר ובו מעניק החולה הרשאה להעביר מידע אודותיו לפי העניין.

מניעת פגיעה על פי זכויות החולה

רק בנסיבות מוצדקות, למשל כאשר מדובר בחולה במחלה קשה ומדבקת, ניתן להפר את הסודיות הרפואית תוך פגיעה מינימלית בזכויותיו של החולה. ישנם גופים אשר רופא או כל מוסד רפואי ראשים להעביר אליהם מידע גם מבלי לקבל אישור ממטופל, אלה הם למשל צה"ל (לשכות הגיוס), פקידי סעד, פסיכיאטר מחוזי וכן בית המשפט (בכפוף לצו).

בניגוד לדעה הרווחת, ביטוח לאומי איננו מורשה לקבל מידע רפואי אודות הציבור. מה צריך להתקיים, אם כן, כאשר פלוני מגיש תביעה לקבלת קצבה, כאשר התנאים לאישורה כוללים עמידה בקריטריונים רפואיים או פסיכיאטריים? במקרה זה, עוד לפני קבלת זימון לוועדה רפואית, צריך מגיש התביעה לחתום על הרשאה למסירת פרטים שבדרך כלל נשמרים תחת חיסיון.

ויתור סודיות לפני וועדה

אישור קצבאות ותגמולים שונים, בין אם מטעם הביטוח הלאומי ובין אם מטעם כל רשות אחרת (כגון משרד האוצר למשל) מתבצע בהליך בירוקרטי. תוך כדי הליך זה נדרש התובע למסור מסמכים שונים ובדרך כלל גם להתייצב בפני וועדה רפואית (רק במקרים חריגים ישולמו קצבאות על סמך מסמכים שנמסרו וללא וועדה רפואית בנוכחות החולה).

מכיוון שהוועדה צריכה לקבוע אילו ליקויים רפואיים שמהם סובל החולה יכולים להיות מתורגמים לאחוזי נכות, נוהגים בביטוח לאומי להחתים מראש את התובע על וויתור סודיות רפואית או מתן היתר למסירת פרטים רפואיים. ויתור הסודיות הינו כללי למדי, ואף כי מצוין בו תאריך הגשת התביעה, לא בהכרח יירשם מועד לסיום תוקפו של וויתור הסודיות.

טופס ויתור על סודיות רפואית: חלק מהבקשה לקבלת קצבה

מי שלא יצרף את טופס הוויתור לא יזומן לוועדה הרפואית לפני שימסור טופס זה. יש לציין כי אף כי ניתן להגיש כיום תביעה אונליין, את טופס וויתור הסודיות יש להגיש בכתב, עקב דרישה של גופים רפואיים שונים כגון קופות החולים. למרות שהתובע ממלא ויתור סודיות כללי, הוא מתבקש לציין על גבי הטופס את שמה של קופת החולים שבה הוא מבוטח.

עוד מפורט בטופס כי מסירת המידע תיעשה לכל נציג הביטוח הלאומי, בכל נושא הקשור למחלות, טיפולים, תוצאות, חוות דעת, טיפול שיקומי לרבות מידע פסיכיאטרי. על סמך טופס הוויתור יכולים גם חברי הוועדה הרפואית לקבל כל פריט מידע אודות תובעי הקצבאות (כגון נכות כללית, שיקום מקצועי, נכות מעבודה וכיוצא בזה).

ביטוח לאומי איננו מוסד רפואי, אבל אין ספק כי גם עליו חלה החובה לשמור על חיסיון המבוטחים ולמנוע העברת פרטים למי שאינם מוסמכים לכך. רופא מטעם ביטוח לאומי הנפגש עם תובע קצבאות מחויב לשמור על סודיות רפואיות כמו כל רופא אחר וגם פקידי המוסד אינם מורשים למסור מידע רפואי למעט במסגרת סדר עבודה תקין בתוך המוסד.

אם קיים חשד סביר או וודאות כי ביטוח לאומי או מי מטעמו העביר לגורם בלתי מוסמך מידע רפואי ללא הרשאה, ניתן לפנות אל האגף לפניות הציבור. אפשרות נוספת היא הגשת תביעת נזיקין.

דילוג לתוכן