פרק שישי – ליקוי ראיה, פציעות מחלות מעיים

52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה

(1)  ליקויים בכושר הראייה חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא.

לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן – הלוח)


א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

חדות

הראיה

6/15

6/21

6/30

6/6

6/9

6/12

6/18

6/24

6/36

6/60

3/60

1/60

NLP

1

6/6

0

0

0

10

10

15

20

25

30

30

2

6/9

0

0

5

10

10

15

20

25

30

30

3

6/12

0

5

10

15

15

20

25

30

35

40

4

6/15

10

10

15

20

25

30

30

35

40

45

6/18

5

6/21

10

10

15

25

30

40

40

45

50

55

6/24

6

6/30

15

15

20

30

40

50

55

60

65

70

6/36

7

6/60

20

20

25

30

40

55

70

75

80

90

8

3/60

25

25

30

35

45

60

75

90

90

95

9

1/60

30

30

35

40

50

65

80

90

100

100

10

NLP

30

30

40

45

55

70

90

95

100

100

* הערה – הפריטים בפרק השישי הוחלפו בק"ת 5461 , התשנ"ב, עמ' 1403 , לנוסח דלעיל.

תחילתו של תיקון זה 30 ימים מיום 26.7.92 והוא יחול גם לגבי מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעינינו לאחר יום התחילה.

בק"ת 5516 , התשנ"ג, עמ' 764 , פורסם תיקון טעות המבטל בדיעבד את ההערה לטבלה שפורסמה בק"ת התשנ"ב עמ' 1403, וכן תיקוני עריכה נוספים בפרק זה.

 המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים  (1) עד (10)  מציינים את חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' – את חדות הראייה של

העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.

*(2) הגבלת שדה הראיה

בעין אחת

בשתי העיניים

1

אבדן של פחות מרביע שדה הראייה

0%

0%

2

אבדן של רביע שדה הראייה

(1)

אפי (נזאלי) עליון

0%

0%

(2)

רקתי )טמפוראלי( עליון

5%

15%

(3)

אפי תחתון

5%

15%

(4)

רקתי תחתון

10%

25%

(5)

אפי תחתון עין אחת, ורקתי תחתון עין שנייה

30%

3

אבדן מחצית שדה הראייה

(1)

עליונה

10%

30%

(2)

פנימית

10%

25%

(3)

הומונימית, ימנית או שמאלית מוחלטת

60%

(4)

חיצונית

20%

50%

(5)

תחתונה

20%

65%

4

צמצום היקפי של שדה הראייה – הנכות תיקבע לפי קוטר

שדה הראייה:

(1)

מעל 80 מעלות

0%

0%

(2)

61 עד 80 מעלות

0%

5%

(3)

 41עד 60 מעלות

5%

20%

(4)

20 עד 40 מעלות

10%

40%

(5)

פחות מ- 20 מעלות

30%

100%

בפרט משנה (2) 4"קוטר שדה הראייה" – ממוצע הקוטר האנכי והרוחבי.

*הערה (2) הגבלת שדה הראיה

1

הצטמצמות מרוכזת

קוטר ממוצע של שדה ראייה

בעין אחת

בשתי העיניים

(1)

עד   60°

0%

10%

(2)

60° עד   40°

0%

20%

(3)

40° עד   20°

10%

40%

(4)

פחות מ- 20°

30%

100%

2

אובדן החצי הפנימי של שדה הראייה

0%

10%

3

אובדן החצי החיצוני של שדה הראייה

15%

60%

4

HOMONYMOUS HEMIANOPSIA  ימנית או שמאלית –

(א)

אובדן השדות העליונים בלבד

10%

(ב)

אובדן השדות הימניים או השמאליים בשלמותם או רק בחלקם התחתון

40%

5

הצטמצמות אחרת של שדה הראיה

בעין אחת

בשתי

העיניים

(א)

אובדן של פחות מרבע שדה הראייה

0%

0%

(ב)

אובדן הרבע החיצוני העליון

5%

10%

(ג)

אובדן המחצית העליונה

10%

15%

(ד)

אובדן הרבע החיצוני התחתון

10%

30%

(ה)

אובדן המחצית התחתונה

20%

"65%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , הוחלף לנוסח דלעיל הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום התחילה ולאחריו.

*53. עקירת עין או שינוי במנח העין

(א)

מצב אחרי עקירת עין אחת או הצטמקות העין (PHTHISIS)  בחישוב

5%

(1)

אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח

(ב)

פגמים בעין עיוורת – פזילה של 15 מעלות לפחות, עיוות קשה

בעפעפיים כולל צניחת עפעף  (PTOSIS)  המהווה פגם קוסמטי קשה

בחישוב אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח

5%

(2)

מצב אחרי עקירת שתי העיניים

100%

(3)

בלט עין (EXOPHTHALMUS)

בעין אחת

שתי עיניים

קל או בינוני

0%

0%

קשה – המהווה פגם קוסמטי ניכר או הגורם לסימני חשיפה בקרנית

10%

15%

(4)

PSEUDOPTOSIS כולל  ENOPHTHALMUS

בעין אחת

שתי עיניים

קל או בינוני

0%

0%

קשה – המהווה פגם קוסמטי ניכר או הגורם לסימני חשיפה בקרנית

10%

15%

לא יינתנו אחוזי נכות בגין יותר מפגם אחד מהפגמים )א( ו-)ב(; בפרט זה, "עין עיוורת" – חדות ראיה מתוקנת של 1/60 ומטה.

פרט 53 – בנוסח המקורי:

עקירת עין

(1)

מצב אחרי עקירת עין אחת  (PHTISIS)  בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח

5%

(2)

מצב אחרי עקירת שתי העיניים

100%

(3)

EXOPHTHALMUS או LAGOPHTHALMUS ניכרים

10%

(4)

ENOPHTHALMUS )כולל PSEUDOPTOSIS ( ניכר

10%

*54. מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין או לאחר פציעה חודרת בעין

הנכות תיקבע לפי הפגימות שגרמה הפציעה.

פרט 54 – בנוסח המקורי –

מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין, אחרי פציעה חודרת בעין, בנוסף לליקוי ראייה לפי הלוח

5%

 

* 55. עפעפיים ולחמית

(א)

צניחת עפעף  (PTOSIS)  – מידת הצניחה תיקבע במבט לפנים, לפי המרחק בין שפת העפעף העליון לבין רפלקס האור באישון (MARGINAL REFLEX) DISTANCE

בעין אחת

בשתי העיניים

(1)

גדול מ 2.5- מ"מ

0%

0%

(2)

 2.5מ"מ ופחות אך לא מכסה את האישון

10%

10%

(3)

הפרש של 2 מ"מ ויותר בגובה שפת העפעף העליון בין העיניים

10%

(4)

אישון מכוסה עד למרכז אך מאפשר ראייה בהטיית ראש

15%

30%

(5)

צניחה מלאה – ראייה אפשרית בהרמה ידנית של העפעף

25%

50%

לא יינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פסקאות I עד V בעבור אותה

העין.

(ב)

אקטרופיון או אנטרופיון

(1)

קל או בינוני

0%

0%

(2)

קשה – המלווה בסימנים של נזק ללחמית התחתונה או

לקרנית

10%

15%

(ג)

לגופטלמוס

קל או בינוני

0%

0%

קשה – הגורם לסימני חשיפה בקרנית (קרטיטיס מחשיפה)

10%

15%

לא יינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פרט 53(3)

(ד)

דלקת כרונית בעפעף או בלחמית או עין יבשה

(1)

קלה או בינונית

0%

0%

(2)

קשה – המלווה בסימנים של נזק לקרנית או ללחמית

הטרסלית

10%

15%

(ה)

חוסר בעפעף או צלקות בעפעף – דרגת הנכות תיקבע על פי פרט 75(2)

בפרט זה, לא יינתנו אחוזי נכות בגין סעיפים קטנים (ב) עד (ד) במקביל.

פרט 55 – בנוסח המקורי:

55 . צניחת העין  " PTOSIS

(א)

חלקית –

(1)

חד צדדית או דו צדדית שאינה מפריעה לראייה

10%

(2)

המפריעה לראייה

)א(

חד צדדית

15%

)ב(

דו צדדית

20%

(ב)

מלאה –

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח; חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כראייה של "3/60

 

* 56. דרכי הדמעות

בעין אחת

בשתי העיניים

(1)

היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות

0%

0%

(2)

חסימה במערכת ניקוז הדמעות המלווה בדמעת חיצונית

והמוכחת בבדיקת עזר

5%

10%

. פרט 56 – בנוסח המקורי:

56. דרכי הדמעות חוסר דמעות

בעין אחת

בשתי העיניים

(1)

היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות

0%

0%

(2)

סגירה כללית של דרכי הדמעות

10%

15%

(3)

חוסר דמעות בצורה קלה

0%

0%

(4)

חוסר דמעות ניכר או מוחלט

10%

15%

* 57. תנועות העיניים

(1)

 HTEROPHORIA או חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעות תפקודיות

10%

(2)

פזילה   (HETEROTROPIA )

(3)

1. של 15 P.D (פריזם דיופטר) לפחות ובלא כפילות ראייה (דיפלופיה)

10%

(4)

2. עם כפילות ראייה –

(א) במבט למעלה

10%

(ב) במבט למטה או לצדדים

15%

(ג) במבט לפנים

20%

" הנכות בפרט זה תיקבע על פי מדידות הפזילה או התפקוד הדו-עיני; במקרים שקיימת כפילות ראייה בכמה כיווני מבט, הנכות תיקבע לפי כיוון המבט המקנה את שיעור הנכות הגבוה יותר".

פרט 57 – בנוסח המקורי:

57 .  פזילה ואיבוד אקומודציה  " STRABISMUS AND LOSS OF ACCOMMODATION

(1)

HETEROPHORIA או חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעות

10%

(2)

HETEROTROPIA ללא דיפלופיה או עם דיפלופיה במבט להיקף שדה הראייה

15%

(3)

עם דיפלופיה במבט פרימרי המחייבת כיסוי קבוע של עין אחת HETEROTROPIA

25%

(4)

איבוד אקומודציה (למעט פרסביאופיה) בעין אחת או בשתי העיניים

5%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , הוחלפה הכותרת בפרט משנה ) 1( נוספה הסייפא "תפקודיות".

. 3( ו-( 4)  בוטלו ובמקומם בא פרט משנה(2) בנוסחו דלעיל והסייפא לפרט (57 ) פרטי משנה  2

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום התחילה ולאחריו.

58. גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר

גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר – דרגת הנכות תיקבע לפי ההגבלה בשדה הראייה והליקוי בכושר הראייה.

פרט 58 – בנוסחו המקורי:

58.  ברקית   GLAUCOMA

(א)

GLAUCOMA , דרגת הנכות תיקבע בנוסף לליקוי בכושר הראייה או לליקוי בשדה הראייה

10%

(ב)

מצב לאחר ניתוח פילטרציה ללא צורך בהמשך טיפול

5%

(ג)

מצב לאחר אירידקטומיה בניתוח או בלייזר, ללא צורך בהמשך טיפול קולובומה – ראה ) סעיף 64)

0%

(ד)

יתר לחץ תוך עיני – OCCULAR HYPERTENSION 22 -28 מ"מ כספית ללא פגם בשדה הראייה וללא פגיעה בעצב הראייה )לחץ מעל 28 מ"מ ייחשב לפי סעיף קטן )א (

5%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , הוחלף לנוסח דלעיל. הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום התחילה ולאחריו.

59. דלקת הלחמית והעפעפיים

בוטל.

פרט 59 – בנוסח המקורי:

59. דלקת הלחמית והעפעפיים

דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית –

(א)

מצב קל

0%

(ב)

מצב בינוני

5%

(ג)

מצב קשה

10%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , בוטל הפרט.

61. גרענת TRACHOMA

גרענת – דרגת נכות תיקבע לפי פרט 55 )ד(.

פרט 61 – בנוסח המקורי –

61. קרנית  OPACITIES CORNEAL

כתמי קרנית – בנוסף לליקוי בחדות הראייה הנובע מהם –

(א)

באזור מרכזי 4 מ"מ או יותר

5%

(ב)

שלא באזור המרכזי פחות מ 4- מ"מ

0%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , הוחלף לנוסח דלעיל.

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום התחילה ולאחריו.

62 . עדשה

בעין אחת

בשתי העיניים

(א)

אבדן אקומודציה (למעט פרסביופיה(

5%

5%

לא יוקנו אחוזי נכות בגין פרט משנה (א) אם הפגם נוצר לאחר

גיל 45.

(ב)

מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית

0%

0%

(ג)

תת נקע (סוב-לוקסציה(

5%

10%

(ד)

חוסר עדשה או נקע (דיסלוקציה) של העדשה

10%

15%

(ה)

ירוד (קטרקט) – דרגת הנכות תיקבע לפי הליקוי בכושר הראייה.

0%

פרט 62 בנוסח המקורי –

62. עדשה  APHAKIA DISLOCATED LENS

בעין אחת

בשתי העיניים

חוסר עדשה או שינוי מקומה –

(1)

חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה

10%

15%

(2)

מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית ( (PSEUDOAPHAKIAבנוסף לליקוי בחדות הראייה

5%

10%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , הוחלף לנוסח דלעיל.

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום התחילה ולאחריו.

63. אישון

בעין אחת

בשתי העיניים

אישון רחב או מעוות (נוסף על ליקוי בחדות הראייה( –

(א)

אישון המתכווץ באור לקוטר של 5 מ"מ או פחות

0%

0%

)ב(

אישון המתכווץ באור לקוטר העולה על 5 מ"מ

5%

10%

פרט 63 בנוסח המקורי –

63. אישוןTRAUMATIC MYDRIASIS

הרחבת אישון חבלתית – בנוסף לליקוי בחדות הראייה –

(א)

קוטר האישון עד 5 מ"מ

0%

(ב)

מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית ( (PSEUDOAPHAKIAבנוסף לליקוי בחדות הראייה

5%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , הוחלף לנוסח דלעיל.

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום התחילה ולאחריו.

64. קשתית

בעין אחת

בשתי העיניים

קולובומה של הקשתית (נוסף על ליקוי בחדות הראייה(

(א)

קטנה או מוסתרת על ידי העפעף

0%

0%

)ב(

גדולה ולא מוסתרת על ידי העפעף

5%

10%

לא יינתנו אחוזי נכות בגין פרט 63 ופרט זה במקביל

פרט 64 בנוסח המקורי –

64. קולובומה  OF IRIS COLOBOMA

קולובומה של קשתית – בנוסף לליקוי בחדות הראייה –

(א)

קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון

0%

(ב)

גדולה או לא מוסתרת

5%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , הוחלף לנוסח דלעיל.

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום התחילה ולאחריו.

65. ענבית: דלקת הענבית UVEITIS 

בעין אחת

בשתי העיניים

דרגת הנכות תיקבע לפי הליקויים שנוצרו כתוצאה מדלקת הענבית

0%

פרט 65 – בנוסח המקורי –

65. ענבית: דלקת הענבית " UVEITIS

דלקת הענבית או מצב אחריה –

(א)

קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון

0%

(ב)

גדולה או לא מוסתרת

20%

(ג)

דלקות חוזרות, התקפים חריפים תכופים

"30%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , הוחלף לנוסח דלעיל.

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום התחילה ולאחריו.

66. זגוגית

בעין אחת

בשתי העיניים

(א)

עכירות בזגוגית (נוסף על ליקוי בחדות הראייה–(

1. קלה או בינונית

0%

0%

פרט 66 – בנוסח המקורי –

66. זגוגית : "CORPUS VITREUM OPACITIES

עכירות בזגוגית – בנוסף לליקוי בחדות הראייה  –

1

בצורה קלה

0%

2

בצורה בינונית או קשה

5%

3

מצב לאחר הוצאת הזגוגית –  VITRECTOMY

"5%

בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12 , הוחלף לנוסח דלעיל.

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שענינו נדון בועדה ביום התחילה ולאחריו.

.67

בוטל

פרט 67 – בנוסח המקורי –

67. עדשה: ירוד  " CATARACT

ירוד CATARACT בנוסף לליקוי בחדות הראייה

"5%

. בוטל בק"ת 7057 התשע"ב עמ' 236 , ת"ת 1.1.12

68. רשתית

בעין אחת

בשתי העיניים

(א)

מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרישתית

0%

0%

(ב)

רטינופתיה מכל סוג

0%

0%

(ג)

עיוורון לילה המוכח בבדיקות אלקטרו-פיזיולוגיות

10%

הנכות לפי פרטי משנה (א) ו-(ב) תיקבע לפי הליקוי בחדות הראיה או בשדה הראייה.

.

דילוג לתוכן