פרק ראשון – מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים

 בלוטות הלימפה

 

 

 

1. שחפת של בלוטות הלימפה

א

שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות

0%

נשארו צלקות נרחבות או מכערות בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לגבי צלקות

ב

שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים עדיין סימני פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים).

30%

ג

שחפת פעילה של הבלוטות צוואר, בית-השחי, מפשעות( הדורשת אישפוז או שכיבה)

100%

2.

ADENOPATHIA )תפיחות הבלוטות) בלתי-פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין.

0%

3.

למפומה ממאירה (MALIGNANT LYMPHOMA )כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו'.

א

במצב של רמיסיה (REMISSIO) עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית.

50%

ב

במצב חריף עם סימנים כלליים כגון חום, חולשה כללית, אנמיה וכו'

100%

מחלות דם

אנמיה מחוסר-דם ממאיר, מחוסר-ברזל, המוליטית, אפלסטית (ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדארגמנת, הפרעות בהקרשת דם)

א

מצבים שחלפו מבלי להשאיר סימנים.

0%

ב

מצב כרוני עם תגובה לא מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים.

20%

ג

מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את

כושר העבודה במידה ניכרת.

50%

ד

מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד.

75%

ה

מצב חמור, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד.

100%

**2א. כשל חיסוני נרכש

(1)

בלא סימנים קליניים, בלא טיפול

0%

(2)

בלא סימנים קליניים, עם טיפול

30%

(3)

עם סימנים קליניים קלים

50%

(4)

עם סימנים קליניים תכופים אך לא קבועים

70%

(5)

עם תסמונת קלינית מלאה וקבועה

100%

**פרט 2א – נוסף בק"ת 6675 , התשס"ח, עמ' 914 , בנוסח דלעיל.

הוראת תחילה, תחולה והוראות מעבר קובעת:

א. תחילתן של תקנות אלה ב 1- בחודש שלאחר פירסומן )להלן- יום התחילה(, והן יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים ביום התחילה ולאחריו.

ב. על אף הוראות תקנה 3 בתקנות הביטוח הלאומי ביטוח נכות בדיקה מחדש ותביעה חדשה. התשס"א 2000 –  תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש, לגבי מי שנקבע לו שיעור נכות רפואית לפי

תקנות אלה, יכול שתקדים בשישה חודשים לכל היותר את ה 1- בחודש שבו הגיש הנכה את הבקשה

לבדיקה מחדש, ובלבד שבקשתו לבדיקה מחדש כאמור הוגשה בתוך 6 חודשים מיום התחילה.

ג. על אף הוראות תקנה 36 (א) לתקנות העיקריות, רשאי נפגע בעבודה לבקש כי דרגת נכותו תיקבע מחדש לפי תקנות אלה, אף אם טרם חלפו שישה חודשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו ואף אם

לא חלה החמרה בפגימה שבקשר אליה מוגשת הבקשה, ובלבד שבקשתו לבדיקה מחדש כאמור הוגשה בתוך שישה חודשים מיום התחילה".

3. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה).

הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד).

א

בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני מחלה.

0%

ב

מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים

בהתמדה.

20%

ג

המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בנוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול.

20%

ד

קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה

מוגבל בצורה בולטת.

40%

ה

קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת.

50%

ו

המצב חמור, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד

75%

ז

המצב חמור מאד, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד

100%

4. סכרת

DIABETES MELLITUS

(1)

הפרעה בסבילות לפחמימות.

0%

IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE

(2)

סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד.

5%

(3)

סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים

10%

(4)

סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין

20%

(5)

א.

סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי

40%

ב.

סוכרת "שבירה"  (BRITTLE)  או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין

40%

ג.

סוכרת הריונית – מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד

40%

(6)

סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצור

הטיפול):

א.

נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית – מוטורית או אוטונומית);

ב.

רטינופתיה סוכרתית )של הרקע – BDR , או משגשגת(; PDR

ג.

פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;

ד.

מחלת כלי דם היקפיים

ה.

מחלת כלי דם כלילים

65%

(7)

כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה

100%

*

א

הסוכר בדם מוגבר במידה קלה עד)  MG% 160 בצום(, אין הפרשת סוכר בשתן או הפרשה קלה (שאינה עולה על GR 15 ביממה) מצב תזונתי טוב, אין סיבוכים, זקוק רק לדיאטה ומאוזן ללא תרופות

10%

ב

המצב כמתואר לעיל, אבל החולה זקוק לשם איזון לתרופות אנטידיאבטיות בצורת כדורים או כמות INSULIN שאינה עולה על 20 יחידות ליממה

20%

ג

החולה זקוק לכמות INSULIN בינונית, כלומר עד 50 יחידות ליממה, קיימת הפרשת סוכר בשתן שאינה עולה על 30 גרם ביממה, אין אצידוזיס, אין הופעות היפוגליקמיות, המצב הכללי נשאר טוב ואין סיבוכים אחרים

30%

ד

המצב כמתואר לעיל, אבל מופיעים לעיתים סימנים להיפוגליקמיה או מצבי אצידוזיס חולפים ומצב תזונתי ירוד

40%

ה

החולה זקוק לכמות INSULIN עד 100 יחידות ביממה, קיימים לפעמים סימנים היפוגליקמיים או הופעות אצידוזיס חולפות, מופיעים סיבוכים קלים מזמן לזמן כגון: זיהומים, גרדת בעור, ירידה במשקל, פגיעה קלה במערכת העצבים וכו'

50%

ו

סכרת קשה הדורשת מעל ל 100- יחידות INSULIN ביממה, מלווה מזמן לזמן בהופעות של אצידוזיס או היפוגליקמיה וכן סכרת בלתי יציבה אצל צעירים (JUVENILE BIRTTLW DIABETES)

70%

ז

סכרת קשה מאד, הדורשת אשפוז לעתים קרובות או אשר הביאה לסיבוכים קשים, השוללים מהחולה לחלוטין את כושר העבודה

100%

ח

הופיעו סיבוכים כגון: שינויים ברשתית, הפרעות במחזור הדם, פגיעה בכליות, במערכת העצבים וכדומה, במידה שאחוזי הנכות שנקבעו עבור הסכרת לפי הקריטריונים שבסעיפים הקטנים א 1- אינם משקפים סיבוכים אלה, ייקבעו אחוזי נכות נוספים עבור הפגימות בהתאם לאחוזי הנכות

לאותה הפגימה".

5.  מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות

(1)

דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות

( BRONCHIECTASIS )

א

קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים

0%

ב

קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי

מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות דם לפעמים

20%

ג

קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר נשימה בצורה בינונית

לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית

40%

ד

קיימים הממצאים שצויינו בפיסקה ג, כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים

סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה,

שטפי דם תכופים

60%

ה

קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם

סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי COR PULMONALE

100%

(2)

נצור בין הסמפונות וקיר בית-החזה

BRONCHOCUTANEOUS FISTULA OR BRONCHO-PLEURAL FISTULA

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף.

(3)

ציסטות של אכינוקוקוס בריאה

0%

א

ציסטה קטנה מסויידת

ב

ציסטה או ציסטות בריאה אחת

20%

ג

ציסטות בשתי הריאות

40%

(4)

מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה – אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול

(5)

מחלות ריאה אחרות

במחלות ריאה אחרות שלא פורטו לעיל – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים) וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף קטן )

(6)

גוף זר בחלל בית החזה

א

זעיר ואינו גורם להפרעות

0%

ב

הגורם להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת

10%

ג

הגורם לכאבים בחזה וקוצר נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים:

התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של

החזה או HEMOPTYSIS

30%

ד

הגורם ל- TACHYCARDIA וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן

להתדבקויות של הסרעפת או ה- PERI CARDIUM הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה

50%

6. קצרת הסמפונות  ASTHMA BRONCHIALE

א

ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים

0%

ב

ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים

20%

ג

ישנם התקפים תכופים וקוצר נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים

40%

ד

מצבים יותר קשים יש להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף 5

7. שחפת הריאות

1

שחפת פעילה

א

יש צורך בטיפול ובשכיבה

100%

ב

שחפת לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה

60%

ג

התחדדות של תהליך בלתי-פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית

60%

ד

שחפת כרונית – בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של

חיידקי קוך:

1. השינויים בריאה נרחבים FAR ADVANCED

80%

2. השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת MOD. OR MIN. ADVANCED

60%

ה

שחפת ריאות בטיפול ב- PNEUMOTHORAX INTRAPLEURALIS OR EXTRAPLEURALIS

60%

2

שחפת בלתי-פעילה

א

בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילות

50%

ב

בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפיסקה א

35%

ג

1. לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת

10%

2. נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת

20%

3. נישארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה

30%

ד

ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה –

ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5.

ה

ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם

) לב ריאתי) – ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9

(3)

מצבים שלאחר ניתוחים

א

שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת

10%

ב

PLOMBAGE

1. חד צדדי

30%

2. דו צדדי

60%

ג

כריתות בריאה

  1. של חלק של הריאה עד 2 סגמנטים

10%

2. של אונה

30%

3. של ריאה שלמה

60%

4. קיימים סיבוכים כגון

EMPYEMA OR FISTULA BRONCHO CUTANEA

100%

(4)

א

לאחר כריתת צלע אחת

0%

ב

לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד

10%

 

ג

לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד

20%

ד

לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד

30%

ה

לאחר כריתת יותר מ 6- צלעות מצד אחד

50%

 

 8.      קרום הריאה

(1)

תוצאות של דלקת קרום הריאה

א

קיימות התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות

0%

ב

ישנן התדבקויות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב

הכללי של הגוף במידה בלתי ניכרת

10%

ג

ישנן התדבקויות ניכרות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות במידה

בינונית

20%

ד

ישנן התדבקויות נרחבות המשפיעות על כושר פעולתן של הריאות ועל כושר

הפעולה הכללי במידה ניכרת

30%

(2)

דלקת קרום הריאה שחפתית

א

קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות(

100%

ב

בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות

50%

ג

בכל תקופה אחרת – לפי השרירים שלאחר דלקת קרום הריאה.

(3)

דלקת קרום הריאה מוגלתית EMPYEMA

א

במצב חריף

100%

ב

במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי

80%

ג

שרירים לאחר אמפיאמה, קיימות התדבקויות פלוירליות או פלוירו-

פריקרדיאליות קשות עם דפורמציה של בית החזה עם או בלי הפרעות ניכרות

בנשימה

50%

ד

שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה – אחוזי הנכות ייקבעו לפי

(1) סעיף 8

 9.      מחלות הלב

(1)

במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב

 (S. B. E) ובאטם שריר הלב

א

בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף

100%

ב

בתקופת 3 החדשים הבאים

50%

ג

לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב –

10%

1. מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן

2. מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד )דרגה תפקודית

ראשונה(

25%

3. קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב )דרגה

תפקודית שניה(

40%

4. קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד )דרגה תפקודית שלישית(

50%

5. קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל,

מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד )דרגה תפקודית רביעית(

75%

6. אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה

100%

(2)

תעוקת הלב (ANGINA PECTORIS)

א

התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד

25%

ב

התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת

50%

ג

התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה

70%

(3)

יתר לחץ דם

א

לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים

אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות

0%

ב

לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל 95- מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית:

1. בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב

10%

2. עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ

30%

ג

לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:

1. בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת

25%

2. עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ

40%

ד

לחץ דם נמוך, או אורתוסטאטי

1. בלא סימנים קליניים

2. עם תסמונת אופיינית-

1. קלה

2. קשה

(4)

הפרעות בקצב

א

התקפיים:

1. התקפים נדירים

10%

2. התקפים שכיחים

20%

3. התקפים שכיחים ביותר

40%

ב

קבועים

1. ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני

20%

2. קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות

התפקודיות של הלב

ג

מחסום פרוזדורי-חדרי

1. מחסום חלקי דרגה 1 PR מאורך(

2. מחסום חלקי דרגה 2

3. מחסום שלם ללא תסמונת ADAMS STOKES

4. מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה (תסמונת  ADAMS STOKE)

(5)

הפרעות מסיבות (NEUROCIRCULATORY ASTHENIA N.C.A.)

אחוזי הנכות ייקבעו בתאם להפרעות הנפש.

(6)

גוף זר בלב ובקרום הלב

א

ללא הפרעות

0%

ב

הגורם להפרעות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

10. קרום הלב

(1)

דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית

א

במשך חודשיים לאחר ההחלמה

40%

ב

לאחר תקופה זו

1. התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות

0%

2. נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב

התפקודי של הלב.

(2)

דלקת קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית – אחוזי הנכות ייקבעו כפי

שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה. נשארו סימנים

קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.

(3)

CONSTRICTIVE PERICARDITIS ודלקת קרום הלב שגרונית

א

בהתאם למצב התפקודי של הלב

ב

במקרה של ניתוח

1. במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח

60%

2. לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב.

11.  כלי הדם

1

דליות VARICES CRURIS

א

ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות

0%

ב

ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים

10%

ג

ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, ישנם סימני ECZEMA

וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו

20%

ד

ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת

לדלקת עור וליצירת כיבים (צורה קשה של  (ECZEMA  ULCUS VARICOSUM או   CRURIS  ללא הפרעות במחזור הורידי העמוק(

30%

ה

המצב כמתואר בסעיף קטן  ד (1) ( בשתי הרגליים)

40%

ו

ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות

במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות על שטח

נרחב

)2(

מצב לאחר נזק בכלי הדם הפריפריים כגון PHLEBITIS או THROMBOPHLEBITIS או נזק בורידים

א

קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן

הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת

0%

ב

המצב כמתואר בסעיף קטן  (2)א( – בשתי הרגליים)

10%

ג

קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם PIGMENTATIO

וכחלון ברגל אחת

20%

ד

המצב כמתואר בסעיף קטן ) 2()ג( – בשתי הרגליים

30%

ה

קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון

30%

ו

המצב כמתואר בסעיף קטן (2)ה (בשתי הרגליים)

40%

ז

בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד

50%

(3)

מפרצת  ANEURYSMA

א

של עורק קטן, בלי הפרעות

10%

ב

של עורק קטן עם הפרעות קלות

20%

ג

של עורק קטן עם הפרעות קשות

30%

ד

של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם

40%

ה

של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם

50%

ו

של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם

60%

ז

של אב העורקים בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של ANEURYSMA כנ"ל

60%

ח

של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, עם הפרעות קשות

100%

(4)

ARTERIO – VENOUS FISTULA

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (3)

(5)

M.RAYNAUD ENDARTERITIS OBLITERANS

( BUERGER . M )

א

בצורה קלה ברגל אחת

20%

ב

בצורה קלה בשתי הרגליים

30%

ג

בצורה בינונית ברגל אחת

40%

ד

בצורה בינונית בשתי הרגליים

50%

ה

בצורה קשה

60%

ו

בצורה קשה מאד

100%

(6)

נזקי כפור ברגליים

א

קיימים סימנים קלים בלבד – בועות-כפור (CHILLBLAINS)

0%

ב

קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים, אודם וכד':

1. בגף אחד

5%

2. בשני הגפיים

10%

ג

עם איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות

האצבעות

12  . מערכת העיכול

(1)

לשון

א

איבוד פחות ממחצית הלשון:

1. ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה

10%

2. עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה

20%

ב

איבוד מחצית הלשון או יותר מכן:

1. ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה

40%

2. עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה

60%

(2)

ושט

א

מיצר STRICTURA של הושט –

1. בצורה בינונית

30%

2. בצורה קשה

50%

3. בצורה קשה מאד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד

80%

ב

סעיפי הושט( DIVERTICULUM)

1. ללא הפרעות או עם הפרעות קלות

0%

2. הפרעות בינוניות

10%

3. הפרעות קשות

30%

ג

אזופגיטיס   ESOPHAGITIS)

1. בצורה קלה

10%

2. בצורה בינונית

30%

3. בצורה קשה עם שטפי דם חוזרים, אנמיה בולטת

50%

ד

קרדיוספזמוס   (CARDIOSPASM) :

1. אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט

2. לאחר ניתוח, אין הפרעות

3. לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות יקבעו לפי סעיף קטן ג.

ה

בקע סרעפתי (  HERNIA DIAPHRAGMATICA )

1. אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.

2. בקע סרעפתי לאחר ניתוח:

**אין הפרעות

0%

** קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג

3

קיבה

א

דלקת כרונית של הקיבה:

1. בצורה קלה ללא הפרעות

0%

2. בצורה בינונית: המצב הכללי והתזונתי משביע רצון

10%

3. בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי

30%

ב

כיב הקיבה או כיב התריסריון:

1. כיב שהתרפא, אין הפרעות

0%

2. בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים

10%

3. בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר(

30%

4. בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי-דם, היצרות השוער, השפעה

ניכרת על המצב הכללי

60%

ג

כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14

13. מעיים

(1)

 ( ENTERO-COLITIS CHRONICA INCLUDING SPASTIC AMEBIC COLITIS

א

הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי

0%

ב

בצורה בינונית

10%

(2)

דלקת כיבית של המעי הגס

א

בצורה קלה עם 4-3 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי

10%

ב

בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות

30%

ג

בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד

50%

ד

בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה, המצב הכללי ירוד מאד

70%

ה

בצורה חמורה, זקוק לאשפוז

100%

(3)

DIVERTICULITIS – DIVERTICULOSIS

א

ללא הפרעות

0%

ב

) ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן )

(4)

DISEASE , SPRU MALABSORPTION SYNDROME INCLUDING COELIAC

א

בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא השפעה על המצב

הכללי, בלי אנמיה

20%

בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל

40%

בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם ) HYPOPROTEINEMIA ( בצקת ברגליים

ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו'

70%

(5)

מחלות כגון: CROHN'S DISEASE , מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים ) – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2)

 14.    פציעות וניתוחי קיבה ומעיים

(1)

מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים

א

ללא הפרעות, מצב התזונה הכללי טוב

0%

ב

ישנן הפרעות קלות של מערכת העיכול, המצב הכללי טוב

10%

ג

ישנן הפרעות בלתי ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד

20%

ד

ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד

40%

ה

מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת מרפא

60%

ו

ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד

80%

ז

ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי מסוגל לכל פעולה,

מרותק למיטה או זקוק לסיעוד

100%

(2)

נצור קבוע של המעיים

א

ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה

20%

ב

ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה

30%

ג

ANUS PRAETER NATURALIS

80%

14 א. עודף משקל והשמנת יתר

 

1

BMI  של 25-29.9 )עודף משקל קל(

0%

2

BMI  של 30-34.9 (השמנת יתר, דרגה 1)

0%

3

BMI של 35-39.9 (השמנת יתר, דרגה 2)

10%

4

BMI  ) של 40 או יותר )השמנת יתר, דרגה 3

20%

לעניין זה, יש לקבוע את חומרת הליקוי לפי מדד מסת הגוף –
BMI(BODY MASS INDEX)
כפי שהוא מחושב על פי היחס בין משקל הגוף (בקילוגרמים) לבין גובהו (במטרים) בריבוע

15. פי הטבעת

(1)

FISSURA ANI

א

ללא הפרעות

0%

ב

ישנן הפרעות ניכרות

10%

(2)

FISTULA ANI

א

המפרישה לסירוגין ללא הפרעות ניכרות

10%

ב

עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת  (RECIDIVANS)  לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות

20%

(3)

מצר –(STRICTURA)

א

בצורה בינונית

30%

ב

בצורה קשה

50%

(4)

א

ללא הפרעות

0%

ב

קיימות הפרעות

10%

(5)

PROLAPSUS RECTI TOTALIS

א

ניתן להחזרה

20%

ב

קבוע, ישנן הפרעות ניכרות

40%

(6)

איבוד מוחלט של השליטה על השוער( SPHINCTER)

80%

(7)

טחורים VARICES HAEMORRHOIDALES חיצוניים או פנימיים

א

בולטים, ישנן הפרעות בלתי ניכרות

0%

ב

בולטים, עם דימומים שכיחים

10%

ג

בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכיםאחרים כגון FISSURA ANI או FISTULA ANI בצורה קלה

20%

16. מחלות הכבד ודרכי המרה

(1)

שחמת הכבד

א

בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד

20%

ב

בצורה בינונית, עם הפרעות בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי

40%

ג

בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (ASCITES) עם או בלי שטפי דם, עם אובלי הפרעות חולפות במערכת העצבים

70%

ד

בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד

100%

(2)

מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער

א

המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים

40%

ב

קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים ENCEPHALOPATHIA PORTAL SYSTEMIC ))

70%

ג

המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד

100%

(3)

מצב לאחר דלקת כבד זיהומית   (INFECTIOUS HEPATITIS )

א

לא נשארו הפרעות

ב

ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1)

(4)

ECHINOCOCCUS OF LIVER

א

מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד

0%

ב

לאחר ניתוח, ללא הפרעות

0%

ג

נשארו הפרעות לאחר הניתוח, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק.

ד

 פעיל – להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף קטן (1)

(5)

מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד  (ABSCESS OF LIVER)

א

אין הפרעות

0%

ב

נשארו הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק

(6)

דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה

א

ללא הפרעות

0%

ב

בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת, עם הפרעות בעיכול

10%

ג

בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות עיכול בולטות

20%

ד

בצורה קשה, עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת, עם הפרעה ניכרת במצב הכללי

40%

(7)

מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה

א

ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד

0%

ב

קיימות הפרעות בינוניות

10%

ג

POST CHOLECYSTECTOMY SYNDROME בצורה בולטת

20%

ד

הופעות חוזרות של CHOLANGITIS עם התקפי חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת

40%

17. טחול

א

הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי

0%

ב

מצב לאחר כריתת הטחול

10%

ג

הגדלה ניכרת של הטחול HYPERSPLENISM עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה לבקופניה או טרומבפניה, עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות

30%

16 א. לבלב *

מצב לאחר דלקת או ניתוח-

א

בלא תלונות או סימנים במערכת העיכול

0%

ב

עם כאבי בטן שכיחים ועליה באנזימים-

(1) בלא הפרעה בספיגה

20%

(2) עם הפרעת ספיגה-

(2)

     )א( המאוזנת באמצעות טיפול תרופתי

40%

     )ב( הגורמת לתת-תזונה באופן המחייב השלמת תזונה דרך פיום

70%

     (ג) המחייבת הזנת על

100%

18. צפק

(1)

התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הבטן

א

ישנן הפרעות נדירות וקלות

0%

ב

ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס

10%

ג

ישנן הפרעות כנ"ל והן קבועות

20%

ד

ישנן הפרעות קשות

30%

(2)

שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית  ( SUB-ILEUS )

א

בשלב הפעיל

100%

ב

במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק, סעיף קטן (1)

19. בקע

א

בקע המפשעה הניתן להחזרה (REPONIBILIS)  חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי ניכרות

0%

ב

מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות

0%

ג

בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה ( (REPONIBILISעם הפרעות בלתי ניכרות,

הדורש החזקה ע"י חגורה

10%

ד

מצב כמתואר בסעיף קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי

15%

ה

בקע חוזר ) RECIDIVANS ( חד-צדדי, עם הפרעות בלתי ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה

10%

ו

מצב כמתואר בסעיף קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי

15%

ז

בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (IRREPONIBILIS) או בלתי ניתן להחזקה ע"י חגורה  -עם הפרעות בלתי ניכרות, חד או דו-צדדי

20%

ח

מצב כמתואר בסעיף קטן (ז) עם הפרעות ניכרות

30%

ט

בקע פמורלי (HERNIA FEMORALIS)  – אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה  ( HERNIA INGUINALIS )

20. פציעות ובקעים של קיר הבטן

א

מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן

0%

ב

מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימושבחגורה אורטופדית

10%

ג

מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית

20%

ד

מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם EVENTRATIO גדולה

40%

ה

HERNIA LINAE ALBAE או HERNIA UMBILICALIS קטנות וללא הפרעות

0%

ו

ALBAE HERNIA LINAEאו HERNIA UMBILICALIS יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן עם הפרעות בלתי ניכרות

10%

21. גידולים

גידולים ממאירים ושפירים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באברים ובמערכות-הגוף השונים.

.

דילוג לתוכן