Site icon רשלנות רפואית

נפגעי פעולות האיבה – ועדה רפואית

מדינת ישראל למודת טרור ופעולות איבה מזה שנים ארוכות, ותושבים רבים חוו בחייהם סוגים שונים של פעולות מן הסוג הזה.

על כן, המדינה מכירה בהם כנפגעי פעולות איבה, ובתור שכאלה הם ובני המשפחות שלהם זכאים לקבל תגמולים כספיים והטבות (תמלוגים על בסיס חודשי, מענקים חד פעמיים, מענקים שנתיים ושירותי שיקום) על מנת לסייע להם ולתמוך בהם בחזרה לחיים הרגילים עד להחלמה מלאה.

פגיעת איבה מוגדרת בכמה דרכים: כפגיעה באופן ישיר של כוחות האויב אשר ביצעו פעולת איבה מכל סוג שהוא, כפגיעה אשר נגרמה עקב פעולת איבה או בהקשר אליה, או כפגיעה שנבעה ממעשה אלימות מתוך מטרת פגיעה באנשים בגלל שהם משתייכים למוצא לאומני אתני, על אחת כמה וכמה אם הוא נובע מהסכסוך הישראלי ערבי או שהוא נגרם על ידי ארגון טרור.

נפגעי פעולות איבה זכאים לקבל את ההטבות ואת התמלוגים הכספיים, אך הם צריכים קודם לכן לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהיבדק בוועדות רפואיות, שם הם ייבדקו על סמך כל הממצאים הרפואיים שנמצאים ברשותם בנוגע לפגיעה, ושם יוחלט על גובה התמלוגים המגיעים להם ועל ההטבות השונות להן הם זכאים.

מי זכאי לפנות לוועדה רפואית?

המוסד לביטוח לאומי מכיר במספר קטגוריות של אנשים כנפגעי פעולות איבה. אנשים אלה זכאים לגשת להיבדק בוועדה רפואית. להלן הקריטריונים:

מסמכים להצגה בוועדה הרפואית

נפגעי פעולות איבה שמעוניינים לקבל תגמול כספי בתקופה שבה הם מקבלים טיפול רפואי, יגישו תביעה לתגמול בטופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי.

אל הטופס עליהם לצרף צ'ק מבוטל או אסמכתא מהבנק ובה מצוינים מספר חשבון הבנק שלהם ופרטים אודות הסניף שבו מנוהל החשבון.

התביעה תוגש בתוך שנה אחת החל מיום פגיעת האיבה. אדם שלא מגיש את התביעה בפרק הזמן הנדרש מסתכן בפגיעה בזכויותיו לקבלת תמלוגים. אל טופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

מה כולל התגמול?

.

Exit mobile version