הרכב ועדה לערעורים ומועד להגשת ערעור

הועדה הרפואית בביטוח לאומי היא שקובעת האם האדם העומד בפניה כשיר או לא כשיר לעבודה. מתוך החלטה זו נגזרות זכויותיו של הפונה לקבלת זכויות שונות וקצבת נכות.

ישנם מצבים בהם אנשים שפנו לוועדה אינם מרוצים מהחלטותיה וסבורים שהחלטת הועדה הייתה שגויה.

במצבים אלה עומדת בפני הפונים האפשרות לערער על החלטות הועדה הרפואית בפני ועדת ערר של ביטוח לאומי.

סוגים של ועדות ערר

ישנם שלושה סוגים של ועדות ערר:

1 . ועדת ערר על אחוזי הנכות הרפואית אשר נקבעו לפונה

אדם אשר נפגע כושר עבודתו, ופגיעה זו הוכרה על ידי הועדה הרפואית בביטוח לאומי יוגדר כנכה. אולם על מנת שיוכל לקבל גם קצבת נכות והטבות נוספות עליו לעמוד במינימום של אחוזי נכות.

זכאות לקצבת נכות ניתנת לבעלי 50% נכות ומעלה. אנשים אשר הועדה הרפואית קבעה להם אחוזי נכות שלדעתם הם נמוכים ממה שמגיע להם בפועל, זכאים לפנות לועדת ערר.

יש לפנות אל הועדה לא יאוחר מ 60 יום מן היום שבו קיבל הפונה את תשובת הועדה הרפואית. לועדת הערר יש להגיש מסמך מנומק ובו הסבר מדוע מוגש הערעור.

חשוב שמי שמחליט לפנות לועדת ערר ידע כי לוועדה יש סמכות לפתוח את כל הדיון בתיק ולדון בו מחדש. כלומר, כשם שהוועדה יכולה להעלות את אחוזי הנכות היא יכולה גם להורידם או להשאירם ללא שינוי.

החלטת ועדת הערר היא סופית ולא ניתן לערער עליה.

2 . ועדת ערר לגבי דרגת אי הכושר

כאמור, הועדה הרפואית קובעת האם האדם כשיר לעבודה או שנפגע כושר עבודתו. מהחלטה זו בעצם נגזרות כל ההטבות והזכויות לנכות.

ישנם אנשים אשר הועדה הרפואית קובעת כי כושר עבודתם לא נפגע, או אנשים אשר הועדה קובעת להם פגיעה מינימאלית בכושר העבודה, אחוזי פגיעה נמוכים אשר אינם מזכים אותם בזכויות כמו קצבה.

במקרים בהם הפונים אינם מרוצים מהחלטת הועדה הרפואית לגבי דרגת אי הכושר הם זכאים לפנות לועדת ערר בנושא.

רשאים לערער בנושא זה על החלטת הועדה הרפואית רק פונים אשר הועדה קבעה להם פחות מ 50% של אובדן כושר עבודה או עד 74% של דרגת אי כושר.

את הערר יש להגיש עד 60 יום מיום קבלת החלטות הועדה הרפואית.

גם ועדה זו סוברנית להפחית, להעלות או לשנות את החלטות הועדה הרפואית.

החלטות ועדת הערר הינן סופיות ולא ניתן לערער עליהן. ישנה אפשרות ערעור אחת והיא לפנות לבית הדין לעבודה.

ניתן לממש זכות זו רק במידה והפונה טוען כי ועדת הערר לא פעלה כראוי מבחינה משפטית. לא ניתן לערער על הקביעה הרפואית של הועדה. (רשלנות משפטית הכוונה לכך שהועדה לא עשתה את כל מה שהיה עליה לעשות מבחינת החוק: לא ביצעה בדיקות שהיה עליה לבצע, לא מסרה לפונה את החלטותיה או לא נימקה אותן וכדומה). הפניה לבית הדין לעבודה יכולה להתבצע עד 60 יום מיום קבלת החלטות ועדת הערר.

3 . ערר על החלטת פקיד התביעות בביטוח לאומי. ערעור על החלטות פקיד התביעות בנושאים: תקופות העבודה של הפונה, גילו, השכלתו וכדומה ניתן לערער רק בפני בית הדין לעבודה. את הערר יש להגיש לא יאוחר מ 12 חודשים מיום קבלת החלטתו של פקיד התביעה.

ההרכב של ועדות הערר

ועדות הערר מורכבות משלושה רופאים. הרופאים הללו הינם רופאים מומחים המופיעים ברשימת הרופאים המאושרים על ידי ביטוח לאומי. חברי הועדה ממנים את אחד מהם להיות יושב ראש הועדה.

ועדת ערר הינה הזדמנות נוספת למי שעבר ועדה רפואית ואינו מרוצה מהחלטותיה, להביא את המקרה שלו לכדי בדיקה מחדש.

דילוג לתוכן